Koronavirüs(COVID-19) Salgını Sebebiyle Yasal Sürelerin Durdurulması ve Son İşlem Tarihi

COVID-19 Salgını Kapsamında Yasal Sürelerin Durdurulması 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480)” yayımlandı.

Bilindiği gibi, 26.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1’inci maddesi ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;

06.01.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
  

İcra ve İflas takipleri:  09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştu.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli ve 2020/2 Sayılı İç Genelgesinde, 7226 sayılı Kanun hükmü uyarınca, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, kanun yolundan vazgeçme süreleri, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerin de 30/4/2020 tarihine kadar durduğu açıklanmıştı.

Salgının devam etmesi halinde ise Cumhurbaşkanı’nın süreyi altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatma yetkisi bulunmaktaydı.

Bu kapsamda, 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 15 Haziran 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç).

Böylelikle, Vergi Usul Kanunu kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, kanun yolundan vazgeçme süreleri, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerin de 15 Haziran 2020 tarihine kadar durduğunu söyleyebiliriz.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Yine de belirtmek gerekir ki ilgili düzenleme hak kayıplarını engellemek amacıyla yapılmış olup, bu süreçte dava ikame edebilmek hala mümkün olmakla beraber edilememesi halinde herhangi bir hak kaybı oluşmamaktadır.

Diğer taraftan, aşağıdaki süreler bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştu:

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,

b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,

c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

Ayrıca 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

  • İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır,
  • Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir,
  • Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir,
  • İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır.

Son İşlem Tarihi Sürelerini Gösterir Tabloyu Sizlerle paylaşıyoruz

Koronavirüs(COVID-19) Salgını Sebebiyle Yasal Sürelerin Durdurulması ve Son İşlem Tarihi
Etiketlendi:                                 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir